Intern werkingskader en afspraken

1. Het pedagogische beleid

Het opvanginitiatief KABOKKIO is van toepassing voor alle scholen die behoren tot vzw KABOST. Deze verbondenheid tussen de scholen wordt o.a. visueel duidelijk gemaakt door het gemeenschappelijk logo van vzw KABOST.
Het project 'KABOKKIO' sluit aan bij de uitgangspunten van een pedagogische werking in onze scholen. Uiteraard is de invulling van een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding anders dan de pedagogische taak van een onderwijsinstelling. Wij staan achter een duidelijk beleid met betrokkenheid van verschillende participanten in een katholieke visie met een actuele context. 
Verder steunen wij op onderstaande pijlers:

 

2. Wederzijdse afspraken tussen de ouders en het opvanginitiatief Kabokkio

De aanwezigheid van uw kind

Activiteitenaanbod in verschillende leeftijdsgroepen

De kinderen worden doorgaans in leeftijdsgroepen gegroepeerd. 
Afhankelijk van het aantal en de inhoudelijke invulling, worden de groepen vastgelegd. Er kan rekening worden gehouden met de klasindeling, indien deze niet volgens geboortedatum werd ingedeeld (indien uw kind bijvoorbeeld een jaar hoger of lager zit).   
Om de kwaliteit en de kleinschaligheid te garanderen, worden de definitieve locaties pas meegedeeld na het eerste inschrijfmoment. Elke locatie heeft een team van monitoren, o.l.v. een plaatselijke coördinator, waarvan u alle gegevens voor de aanvang van een breakweek ontvangt. 
Het team bestaat uit voldoende deskundige medewerkers die beantwoorden aan specifieke diplomavereisten (zie beleidsplan) en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Alle medewerkers volgen op voorhand een aantal werkmomenten om volledig op de hoogte te zijn van de planning en organisatie van de activiteiten. Er is een functieomschrijving voor elke medewerker bij elke break.  

Breng- en haalmomenten

 

3. De verplicht te overhandigen documenten

Wanneer u uw kind inschrijft, geeft u ook automatisch de toelating om inzage te geven in het dossier van de school met daarin enkel de identificatiegegevens van uw kind.   
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de school de juiste gegevens aan het begin van het schooljaar te bezorgen. Voor het begin van elke break vragen wij de inschrijvingsfiche nauwkeurig en volledig in te vullen.
De organisatie wenst op voorhand op de hoogte te zijn van:

Medicatie wordt NIET door ons toegediend, tenzij uit een verklaring van de arts blijkt dat deze dit noodzakelijk acht (zie ook wetgeving onderwijs).

 

4. Financiële bepalingen

KABOKKIO zal in de toekomst de organisatie van de voor-en naschoolse opvang van de Katholieke Basisscholen die behoren tot vzw KABOST voor haar rekening nemen. 
Er is een uniformiteit in alle scholen van KABOST voor alle ouders en kinderen inzake de duur van onbetaalde opvangtijd. Elke basisschool verbindt zich er toe om minimum 30 en maximum 45 minuten onbetaalde opvang aan te bieden. Hoe en wanneer deze tijd vorm krijgt, is een beslissing van de plaatselijke school en kan u terugvinden in het schoolreglement. U ontvangt het jaar nadien (in de maand maart) het fiscale attest.

Geldende regelgeving voor opvang voor/na de vakantiebreaks

In elke vestiging waar er breaks worden georganiseerd, is er de mogelijkheid voor opvang vanaf 8.00 tot 17.00 uur. Dit is inbegrepen in de prijs.

Geldende regelgeving tijdens de breaks en de summerschool

De richtprijs voor een vakantiebreak en zomerschoolweek is € 115 voltijds en € 70 deeltijds (3 volledige dagen). 

Hierbij is inbegrepen:

Een lunchpakket wordt van thuis uit voorzien (tenzij anders vermeld). Als kinderen een voedselallergie of andere medische bekommernis inzake voeding hebben, vragen we om dit op voorhand te melden.

Sociale tarieven

Facturatie en betalingsregeling

Facturen dienen voorafgaandelijk aan de deelname volledig betaald te worden. U ontvangt na inschrijving een factuur. De betaling van deze factuur zorgt ervoor dat uw plaats gegarandeerd wordt. Het is geen enkel probleem de factuur gespreid te betalen. U dient dan wel even contact op te nemen met de centrale dienst (info@kabokkio.be). U ontvangt een fiscaal attest in maart van het volgende burgerjaar.
Indien u een break betaald heeft, kan u deze ten laatste 2 weken voor de start annuleren of wijzigen met eventuele terugbetaling. Wij hebben dan voldoende kans om ons schema aan te passen. Indien uw kind tijdens de break ziek is of afwezig wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan terugbetaling enkel na overleg en voorlegging van een attest of na annulatie van de break door onze organisatie zelf.

Met de betaling van de factuur verklaart u zich ook akkoord met de afspraken die in dit huishoudelijk reglement staan vermeld.

 

5. Klachten

In ons concept vinden we een open dialoog zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de begeleiders of met de projectcoördinator. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.  
Indien u een klacht heeft, kan u deze als volgt uiten: